Zulu kasahorow: Theng Ibhuku.

Zulu-English, English-ZuluModern Zulu Dictionary: Zulu-English, English-Zulu
A concise introduction to the Zulu languageModern Zulu: A concise introduction to the Zulu language
Zulu-English, English-ZuluZulu Learner's Dictionary: Zulu-English, English-Zulu