fie.nipa, Lwesithathu. Okhtoba 4, 2017

Zulu Months Of The Year


 1. Janawari: Mgqibelo. Janawari 01, 2011
 2. Febhewari: Lwesithathu. Febhewari 02, 2011
 3. Mashi: Lwesine. Mashi 03, 2011
 4. April: Msombuluko. April 04, 2011
 5. Meyi: Lwesine. Meyi 05, 2011
 6. Juni: Msombuluko. Juni 06, 2011
 7. Julayi: Lwesine. Julayi 07, 2011
 8. Agasti: Msombuluko. Agasti 08, 2011
 9. Septemba: Lwesihlanu. Septemba 09, 2011
 10. Okhtoba: Msombuluko. Okhtoba 10, 2011
 11. Novemba: Lwesihlanu. Novemba 11, 2011
 12. Disemba: Msombuluko. Disemba 12, 2011

Get the bilingual children's dictionary to learn more Zulu words:


I-Email | Facebook